top of page

Jak se obnovuje?

“Obnovou kostela Svaté Rodiny a jeho novým využitím se naskýtá možnost v samém centru historického města získat nový veřejný prostor, který bude sloužit nejen velkému gymnáziu ale i všem obyvatelům. Proměna by měla být viditelná a zdravě sebevědomá.”

Kostel Svaté Rodiny zkonfiskovaný spolu s areálem celého kláštera a sirotčince boromejek komunistickým režimem donedávna sloužil jako sklad státního archivu. Nyní má šanci proměnit se v duchovní prostor Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Proměna by měla být viditelná a zdravě sebevědomá.

 

  Před více než čtyřiceti lety byl z kostela odstraněn původní mobiliář, aby byl posléze nahrazen regály na archiválie, které jej v průběhu času zcela vyplnily. Prostor de facto zmizel. Po dlouhé a usilovné práci byly stohy papírů vyklizeny, odstěhovány byly i patrové regály. Prostor se znovu objevil. Trochu zvetšelý, zaprášený, smutný, avšak s nadějí, že do něho brzy vstoupí nový duchovní život. A to se právě dnes děje.

 

Kostel bylo zapotřebí nejenom stavebně opravit, ale i nově potvrdit jeho nespornou kvalitu, učinit jej opět zajímavým pro mladé oči studentů.

    K tomu, aby mohl znovu sloužit liturgickým účelům, ale i pro potřeby rozličných školních kulturních akcí, bylo zapotřebí mnoho vykonat: pořídit základní liturgické prvky jako oltář, svatostánek, ambon, nádobu na svěcenou vodu, kříž či kvalitní lehké stěhovatelné židle. K viditelné proměně bylo však také nutné zdokonalit stavební stav kostela a jeho interiéru vtisknout pečeť nového ducha.

    Stavební úpravy spočívaly zejména v obnově propojení kostela s gymnáziem a v opravě místy prohnuté konstrukce podlahy. Aby se kaple dala celoročně využívat dětmi a studenty, museli jsme zabudovat podlahový vytápěcí systém.

 

  Výmalba kostelů měla vždy ambice dosahovat nadreality, být odkazem k tomu, co nás přesahuje. V našem kostele byla použita podmanivá barevnost. Do repertoáru těchto symbolů patřilo i používání zlata, ne pro deklaraci bohatství, ale pro jeho nezastupitelnost v zobrazení nekonečnosti a absolutní záře. Rozhodli jsme se pro použití zlata k zprostředkování absolutního světla, stejně jako jej používali malíři středověkých ikon pro vyjádření nebeské slávy. Pravidelný rastr utvořený ze čtverečků 8x8cm plátkového zlata dodává prostoru kostela zcela nový moderní ráz a řád, aniž by původní řád negoval. Na vrstvě staršího řádu vznikne řád nový, pevnější. 

Realizace obnovy kostela

Příběh kostela

“Náhle se objevil prostor, který by byl životu studentů v našem městě vynikající pomocí: kostel - esteticky a duchovně upravený tak, aby rozuměl duši dnešního mladého člověka v jeho hledání. Tento projekt má smysl budovat jen tehdy, naplní-li ho život mladých lidí.”

 

Josef Pleskot, autor návrhu

Josef Prokeš, bývalý spirituál Biskupského gymnázia

Celoroční činnost Studentského kostela Sv. Rodiny

  ŘK farnost-děkanství u kostela sv. Mikuláše získalo v letech 2016 a 2017 dotaci Statutárního města České Budějovice na projekt "Celoroční činnost Studentského kostela Sv. Rodiny" v roční výši 20 tis. Kč

bottom of page